Strona główna / o sobie

 

co? tu nied?ugo napisz? ;)


kontakt:

jacek@gold-fotografia.pl

tel: +48 603 226 256


o sobieRegulamin firmy portretowej

Motto:
Klient musi by? zadowolony
Nieporozumienia wykluczone.

Regulamin wydrukowany jest w tym celu, aby oszcz?dzi? firmie mówienia po wiele razy tych samych rzeczy.

§ 3. Wykluczona a b s o 1 u t n i e jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret mo?e si? klientowi nie podoba?, ale firma nie mo?e dopu?ci? do najskromniejszych nawet uwag, bez swego specjalnego upowa?nienia. Gdyby firma pozwoli?a sobie na ten luksus: wys?uchiwania zda? klientów, musia?aby ju? dawno zwariowa?. N a t e n p a r a g r a f k ? a d z i e m y s p e c j a l n y n a c i s k, b o n a j t r u d n i e j j e s t w s t r z y m a ? k l i e n t a o d z u p e ? n i e z b y t e c z n y c h w y p o w i e d z e ? s i ?. Portret jest przyj?ty lub odrzucony - tak lub nie, bez ?adnego umotywowania. Do krytyki nale?y równie? konstatowanie podobie?stwa wzgl?dnie niepodobie?stwa; uwagi co do t?a, zakrywanie r?k? cz??ci narysowanej twarzy w celu dania do zrozumienia, ?e ta cz??? w?a?nie si? nie podoba, powiedzenia takie, jak: "Jestem za ?adna", "Czy ja jestem taka smutna?", "To nie jestem ja", w ogóle wszystko, a to tak pod wzgl?dem dodatnim, jak ujemnym. Po namy?le, ewentualnie poradzeniu si? osób trzecich, klient mówi tak (lub nie) i koniec - po czym podchodzi (lub nie) do tak zwanego "okienka kasowego", to znaczy po prostu wr?cza firmie umówion? sum?. Nerwy firmy ze wzgl?du na nies?ychan? trudno?? zawodu tej?e musz? by? szanowane.
§ 4. Niedozwolone jest pytanie si? firmy o jej zdanie o wykonanym portrecie, jako te? wszelkie rozmowy na temat rysunku znajduj?cego si? w robocie.
§ 5. Firma zastrzega sobie prawo rysowania bez ?wiadków, o ile to jest mo?liwe:
§ 6. Portrety kobiece z obna?onymi szyjami i ramionami s? o jedn? trzeci? dro?sze. Ka?da r?ka kosztuje jedn? trzeci? ceny. Co do portretów z r?kami lub w ca?ej figurze - umowy specjalne.
§ 7. Portret nie mo?e by? ogl?dany a? do uko?czenia.
§ 8. Technika jest mi?szanin? w?gla, kredek, o?ówka i pastelu. - Wszelkie uwagi techniczne s? wykluczone, jak równie? ??danie poprawek.
§ 9. Firma podejmuje si? wykonania portretów poza lokalem firmowym jedynie w wypadkach wyj?tkowych (choroba, podesz?y wiek itp.), przy czym musi by? zagwarantowana firmie skrytka, w której mo?na by pod kluczem przechowywa? nie uko?czony portret.
§ 10. Klienci s? obowi?zani zjawia? si? punktualnie na seanse, gdy? czekanie ?le wp?ywa na nastrój firmy i mo?e ?le wp?yn?? na wykonanie wytworu.
§ 11. Firma udziela rad co do oprawy i pakowania portretów, ale nie podejmuje si? takowego. Dyskusja nad opraw? wykluczona.
§ 12. Firma zostawia zupe?n? swobod? co do ubioru modela i s t a n o w c z o n i e z a b i e r a g ? o s u w t e j s p r a w i e.
§ 13. Firma prosi o uwa?ne przestudiowanie regulaminu. Nie maj?c ?adnej egzekutywy liczy na delikatno?? i dobr? wol? klientów co do wype?nienia warunków. Przeczytanie i zgodzenie si? na regulamin uwa?a si? [za] równoznaczne z z a w a r c i e m u m o w y. Dyskusja nad regulaminem jest niedopuszczalna.
§ 14. Umowa na raty lub weksle nie jest wykluczona. Ze wzgledu na niskie i tak ceny ??danie ulg nie jest po??dane. Przed zacz?ciem portretu klient p?aci jedn? trzeci? ceny tytu?em zadatku.
§ 15. Klient dostarczaj?cy firmie portrety, czyli tak zwany "agent firmy", w razie dostarczenia tych?e na sum? 100 z?otych dostaje jako premi? portret w?asny lub ??danej osoby w dowolnym typie.
§ 16. Przesy?anie przez firm? dawnym, klientom zawiadomie? o jej przybyciu do danego miejsca nie ma na celu wymuszania .na nich nowych portretów, tylko u?atwia zamówienia tych?e tym znajomym klientów, którzy na podstawie widzianych prac mieliby ochot? na co? podobnego.

FIRMA "S. I. WITKIEWICZ"
Warszawa, 1928 r.

 

Fotografie stanowi± wła¶no¶ć autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez mojej zgody jest zabronione.


[logowanie]